מיחזור נייר
מיחזור קרטון ונייר עיתון
גריסת נייר ומדיה מגנטית
מוצרי נייר ואריזה
מיחזור פלסטיק
אחזקה ומכירת ציוד
תנאי שימוש באתר

הכניסה לאתר והשימוש בו כפופים לתנאים המפורטים להלן ולכל דין. בכניסה לאתר מקבל על עצמו המשתמש את התנאים וההוראות הבאות:
אמניר תעשיות ומיחזור בע"מ (להלן: "אמניר")  עושה כמיטב יכולתה להבטיח את הדיוק והשלמות של כל הנתונים והמידע המופיעים באתר.
עם זאת, אמניר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות, בין במישרין ובין בעקיפין, בגין כל נתונים, תחשיבים וכל מידע אחר המופיע באתר (להלן: "המידע"),לרבות דיוקם, התאמתם או כל מצג הנוצר על פיהם.
הפירסום והמידע באתר ניתנים כמידע כללי ולא לצורכי יעוץ, ביצוע עסקאות ו/או פעולות ספציפיות.
מוצע כי המשתמש יאמת כל מידע המצוי באתר ויתייעץ עם מומחים בטרם ביצוע כל עיסקה או פעולה, פיננסית או אחרת, על סמך המידע המצוי באתר.
הפירסום באתר איננו מהווה חוות דעת, המלצה, יעוץ או הצעה כלשהם.
המשתמש באתר מסכים במפורש כי השימוש באתר ו/או ההסתמכות על המידע הכלול בו הינם על אחריותו בלבד.
בכל מקרה מובהר כי אמניר לרבות כל חברת בת ו/או קשורה שלה, לא יהיו אחראים לכל הוצאה, הפסד או נזק,ישיר או עקיף, הנובע עקב, בגין או בקשר עם שימושו של המשתמש באתר, לרבות כתוצאה מתקלות, שיבושים או הפסקת פעילות באתר.
כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחר, בנוגע למידע שבאתר,לעיצוב האתר, לאפיון האתר או לכל דבר אחר הכלול באתר שמורות לאמניר ו/או למקימי האתר בלבד.
האתר מכיל קישורים לאתרים שונים באינטרנט, שאינם מופעלים על ידי אמניר ושאין לה כל שליטה בהם. השימוש באתרים אלו יעשה ישירות מול בעלי האתרים, על אחריותו/ה הבלעדית והמלאה של המשתמש באתר ובכפוף לכל תנאי השימוש הרלוונטיים. אמניר אינה ולא תהא אחראית, לשימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות שיבוצעו באתרים אלו ו/או לתכנים המופיעים בהם.
כל תקשורת או כל חומר שיעביר משתמש לאתר בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת לרבות נתונים כלשהם, שאלות, הערות, תגובות, הצעות וכו' יחשב ויטופל כחומר שאינו חסוי ואינו בבעלות המשתמש באתר.
המידע הנמסר על ידי משתמש באתר נועד לשימוש בלעדי של אמניר ולצורך השימוש באתר. אמניר תעשה כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על פרטיות המידע שנמסר על ידי המשתמשים, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט והיא לא תישא בכל אחריות עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.
אמניר רשאית בכל עת לבדוק תנאים אלו ולעדכן אותם בהתאם לצורך וכן לשנות את האתר מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו וכיו"ב, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, ולמשתמש באתר לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה בגין ביצוע שינויים כאמור.

 בניית אתריםבניית אתרים 
                     אמניר מיחזור.                                                               תנאי שימוש באתר